ShouTi News

H. Zhang, A. Qiao, L. Yang, N. Van Eps, K.S. Frederiksen, D. Yan, A. Dai, X. Cai, H. Zhang, C. Yi, C. Cao, L. He, H. Yang, J. Lau, O.P. Ernst, M.A. Hanson, R.C. Stevens, M.W. Want, S. Reedtz-Runge, H. Jiang, Q. Zhao, B. Wu “Structure of the glucagon receptor in complex with a glucagon analogue” Nature 553, 106-110 (2018). .

https://www.nature.com/articles/nature25153?sf178351044=1

« Back